Elektrotehnicki fakultet, Beograd  Laslo Kraus

Programski jezik C sa rešenim zadacima

Ispravke uz deveto izdanje


Mesto Pogrešno Ispravno
strana: 8
Slika 1.6
strana: 12
red: ↓8
između // i  mogu između /* i */ mogu
strana: 15
red: ↓1
(ili skraćeno long) (ili skraćeno long long)
strana: 20
red: ↑8
u primeru 2.8 (▤19) u primeru 2.5 (▤19)
strana: 31
red: ↓5
koji se započinje sa // završava se sa . koji se započinje sa /* završava se sa */.
strana: 31
red: ↓14
U ovom slučaju, prvim pozivom funkcije printf samo se sažeto ispiše a,b? da bi korisnik znao da treba da unese dva podatka. U ovom slučaju, prvim pozivom funkcije printf ispiše se zahtev korisniku da unese dva cela broja.
strana: 31
red: ↑16
Drugi poziv funkcije printf u programu 2.2 iza uvodnog teksta a+b= ispisaće vrednost promenljive c. Drugi poziv funkcije printf u programu 2.2 iza uvodnog teksta, kojim se objašnjava šta znači podatak koji sledi, ispisaće vrednost promenljive c.
strana: 44
red: ↑17 i ↑16
od vrednosti x i x od vrednosti x i y
strana: 44
red: ↑3
Vrednost funkcije je log10 x, x>0. Vrednost funkcije je log2 x, x>0.
strana: 46
red: ↓20
_Byte _Bool
strana: 46
red: ↑14
(widening conversion – u smeru strelica) (widening conversion)
strana: 71
red: ↑7
a) Standardni a) Standardni dijagram toka
strana: 75
red: ↓14
while (i < n) {
  s += i;
  i++;
}
s = 0; i = 1; while (i < n) { s += i; i++; }
s = 0; i = 1; while (i < n) s += i++;
while (i <= n) {
  s += i;
  i++;
}
s = 0; i = 1; while (i <= n) { s += i; i++; }
s = 0; i = 1; while (i <= n) s += i++;
strana: 80
red: ↓12
(§6.11, ▤125) (§6.12, ▤127)
strana: 86
red: ↑2
Eventualne lokalne promenljve mogu da se definišu samo iza zagrade {, a ne i iza naredbe if. << Rečenica treba da se izostavi. >>
strana: 87
red: ↓6
s+=i s+=i++
strana: 96
red: ↓17
14, ▤15) 2.5.1, ▤15)
strana: 106
red: ↑6
u programu 5.2 u programu 5.3
strana: 106
red: ↑1
(slika 5.1, ▤98) (slika 5.1, ▤106)
strana: 107
red: ↑10
primer rada programa 5.2 primer rada programa 5.3
strana: 108
slika 5.2.b
red: ↓2
i<n-1 i<n
strana: 127
red: ↓1
Trećom naredbom Četvrtom naredbom
strana: 136
red: ↑5
11, ▤129) 12, ▤129)
strana: 137
red: ↑10
na slici 6.6 (▤69) na slici 6.6 (▤132)
strana: 140
red: ↑8
u programu 6.4 u programu 6.5
strana: 150
red: ↓23 i ↓25
(… ▤24) (… ▤27)
strana: 157
red: ↓13 i ↑24
7.1 7.2
strana: 163
program 7.5
<< Program je pogrešan >> << Ispravan program >>
strana: 173
red: ↓10
(§4.2, ▤14) (§4.2, ▤60)
strana: 175
red: ↑1
Poziv funkcije skal_pro je Poziv funkcije zbir_x_na_i je
strana: 187
red: ↑12
fun(int k) { void fun(int k) {
strana: 188
red: ↓16
druga funkcija drugi niz
strana: 188
red: ↑13
int fun(int m, int n, double[n][n};
int fun(int, int, double[*][*};
int fun(int m, int n, double[n][n]);
int fun(int, int, double[*][*]);
strana: 200
red: ↓15
(§8.8.2, ▤188) (§8.2, ▤174)
strana: 204
red: ↓13
int _Bool
strana: 204
red: ↑11
programom 8.12 programom 8.13
strana: 210
program 8.18
na više mesta
MAX N
citaj niz
pisi niz
fuzija nizova
MAX_N
citaj_niz
pisi_niz
fuzija_nizova
strana: 212
red: ↑2
programa 8.3 programa 8.18
strana: 234
red: ↑7
za posredni pristup za pristup polju
strana: 235
red: ↓2
od dva elementa od tri elementa
strana: 238
red: ↓1
void f1(k) { void f1(int k) {
strana: 242
red: ↓23
Imena polja bezimene strukture spadaju u doseg okružujuće klase i koriste se na isti način kao i polja okružujuće klase. Imena polja bezimene strukture spadaju u doseg okružujuće strukture i koriste se na isti način kao i polja okružujuće strukture.
strana: 243
red: ↑17
struct *pfs1 = malloc(sizeof(struct s) + m*sizeof(double); struct fs1 *pfs1 = malloc(sizeof(struct s) + m*sizeof(double));
strana: 243
red: ↑6
sizeof(s)>sizeof(fs1) sizeof(struct s1)>sizeof(struct fs1)
strana: 248
program 10.1
na više mesta
pravi tacku
uzmi x
uzmi y
pravi_tacku
uzmi_x
uzmi_y
strana: 249
red: ↑11
programa 10.4 programa 10.1
strana: 267
red: ↓20
char c; s[30]; char c, s[30];

         
Autor: Laslo Kraus
E-pošta: kraus@etf.rs

Copyright © 2020, Laslo Kraus
Poslednja revizija: 13.6.2020.